Vedtægter

for Mosebølle Vandværk
navn og hjemsted
§ 1 Selskabet, der er stiftet den 15. maj 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Mosebølle Vandværk. Selskabet har hjemsted i Fakse Kommune.
formål
§ 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
medlemmer
§ 3 Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
medlemmernes rettigheder
§ 4 Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Fakse Kommune fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§ 5 For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtæg
Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.
udtræden af selskabet
§ 6 Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
levering til ikke-medlemmer (købere)
§ 7 Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.
generalforsamling
§ 8 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved meddelelse på vandværkets hjemmeside og udsendelse af emails til registrerede email-adresser.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være opført på dagsordenen, og skal derfor afgives til bestyrelsen senest den 30. april.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
– Valg af dirigent
– Bestyrelsens beretning
– Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
– Behandling af indkomne forslag
– Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
– Valg af revisor
– Eventuelt
Generalforsamlingen vælger som revisor 1 statsautoriseret/registreret revisor eller 2 medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.
stemmeret og afstemninger
§ 9 Hvert medlem har én stemme.
Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
bestyrelsen
§ 10 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornøden personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og årsregnskab.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
tegningsret
§ 11 Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura, dog max. 10.000 kr.
regnskab
§ 12 Selskabets regnskabsår løber fra den 1.april til den 31. marts.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
opløsning
§ 13 Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.
ikraftræden
§ 14 Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 15. maj 1966, og sidst ændret på generalforsamlingen den 30. maj 1999.
De træder i kraft den 30. maj 1999.
dirigent Morten Christensen
Bestyrelsen: Claus Vahlkvist
Marthi Nielsen
Helga Hansen
Edith Kliim
Jan Karlson
§ 8, 2. punkt ændret 24. maj 2009.
dirigent Morten Christensen

§ 8, 4. punkt ændret 4. juni 2011.
dirigent Morten Christensen

§ 8, 3. punkt ændret 1. juni 2017.
dirigent Morten Christensen 

24.5.2009 mc. 14.6.2011 mc 11.6.2017 mc

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *