Sammenkobling af vandforsyningen

Generalforsamlingen besluttede, at vi fremover skal få leveret vand fra NK Vands ledningsnet ved Strandholm.

Dette arbejde vil starte nu, hvor de 2 ledningsnet ved Strandholm vil blive forbundet via en ca. 270 m. styret underboring (langs østsiden af Præstøvej).

Selve ledningerne forventes sammenkoblet 25/9. Arbejdet vil nødvendiggøre en afbrydelse af forsyningen til Strandholm og Præstøvej 150 og 159.

Senere kan der forventes urenheder i vandet hos mange forbrugere, når vandstrømmen i ledningsnettet ændres, og aflejringer i ledningerne derfor bliver løsnet.

Vi vil informere nærmere via hjemmesiden og  sms-varsling forud for de konkrete ændringer.

Vandværkets situation

I 2011 har vandværket været ramt af flere driftsforstyrrelser end vi er vant til. Mange af dem skyldes ledningsbrud og f.eks. fejl på SEAS ledningsnet, mens andre har haft forbindelse til arbejdet med vandværket og et forældet styresystem.

Som det er de fleste af forbrugerne bekendt, har vandværket i en lang årrække haft et fluorid-indhold i det færdigbehandlede vand, som ligger en smule over grænseværdien.

Efter krav fra kommunen har vi de sidste 2 år arbejdet på at bringe fluorid-indholdet under grænseværdien. Vores rådgivere forventer, det kan lykkes ved at ændre i indretningen og styringen af råvandsboringerne. Frem til nu er de 2 boringer blevet hævet, så de suger fra et højere vandlag og vandet hentes op fra boringerne over en længere periode. Rådgiverne kan imidlertid ikke give garantier for, hvor meget det forbedrer fluorid-tallet, og hvor længe effekten vil holde.

Der skal nu investeres ca. kr. 200.000 i et nyt tidssvarende styresystem til vandværket, for at faldet i flourid-indhold kan opnås og fastholdes. På vandværkets generalforsamling 4/6 blev det drøftet om vi skulle investere i værket eller søge samarbejde med et nabovandværk. Ved en vejledende afstemning på generalforsamlingen var der et større flertal for at investere i vores eget vandværk.

Før bestyrelsen kan beslutte at investere størstedelen af vandværkets opsparing i et nyt styresystem, skal vi se nogle vandprøver, som viser at fluorid-tallet er så langt under grænseværdien, at vi kan forvente det forbliver under grænsen i en længere periode. De analyser har vi endnu ikke opnået, og derfor kæmper vi i øjeblikket med et gammelt og nedslidt styresystem, som ikke giver mulighed for at overvåge vandværket, og f.eks. opdage et forøget vandforbrug fra et ledningsbrud, før værkets reserve af vand er brugt.