Vandværkets fremtid

Sammenlægningen med Orup Vandværk kan ikke gennemføres indenfor betingelserne, som lå til grund for generalforsamlingsbeslutningen 20/5 2023.

Den forventede aftale med Orup Vandværk, som blev fremlagt og vedtaget på den ekstraordinær generalforsamling 20/5, kan alligevel ikke blive til en kontrakt om sammenlægning.

Bestyrelsen er derfor igen gået igang med vandværkets fremtidsmuligheder. Andelshaverne vil blive orienteret og indkaldt til generalforsamling, når bestyrelsen har afdækket mulighederne.

12/11 2023 bestyrelsen

 

Ekstraordinær generalforsamling 20/5 2023

Til andelshaverne i Mosebølle Vandværk

Igennem de sidste 2 år har bestyrelsen forhandlet med NK-Forsyning, Faxe Forsyning og senest Orup Vandværk om overdragelse af vandværket. Hvis vandværket skal fortsætte som selvstændigt, skal generalforsamlingen 11/6 vælge mindst 3 nye bestyrelsesmedlemmer.  Derfor indkaldes til

ekstraordinær generalforsamling lørdag den 20. maj 2023 kl. 10.00 i Roholte Aktivitetshus (forsamlingshuset).

Dagsorden::

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens fremlæggelse af vandværkets muligheder, bilag 1 og bilag 2
  1 – Fortsættelse som selvstændigt vandværk med nye bestyrelsesmedlemmer
  2 – Sammenlægning med Orup Vandværk, se bilag 3
  3 – Sammenlægning med NK-Forsyning, se bilag 4
 4. Valg imellem de 3 muligheder.
 5. Bemyndigelse til bestyrelsen
  1: Ved valg af punkt 1 vælges ny bestyrelse på ordinær generalforsamling 11/6.
  2: Ved valg af punkt 2 bemyndiges den siddende bestyrelse til at afslutte forhandlingerne med Orup Vandværk og på ordinær generalforsamling 11/6 vælges op til 2 medlemmer til Orup Vandværks bestyrelse.
  3: Ved valg af punkt 3 bemyndiges den siddende bestyrelse til at afslutte forhandlingerne med NK-Forsyning.

Bestyrelsen

Generalforsamlingsindkaldelse med dagsorden
Bilag 1 orientering fra bestyrelsen
Bilag 2 oversigt over økonomi
Bilag 3 information om Orup Vandværk
Bilag 4 orientering om NK-Forsyning

Referat af den ekstraordinære generalforsamling

Offentliggjort 5/5 2023 kl. 22.30.

Stop for egen produktion af vand

Forsyningen fra vandværket i Brøderup har fungeret i over en uge uden nogen kommentarer eller reaktioner fra forbrugerne.

Vi har således konkluderer at hele vores ledningsnet kan forsynes med et tilfredsstillende vandtryk uden brug af pumperne på vores vandværk.

Derfor er vi fortsat med projektet som blev vedtaget på generalforsamlingen, og har stoppet produktionen på vores eget vandværk og fra vores boringer.

Sammenkobling gennemført

Idag 9/10 kl. 12.30 blev vores ledningsnet sammenkoblet med NK-Vands vandværk i Brøderup.

Den store tvivl har været om vandtrykket på Egemosevej og Sivet. Det ser ud til at det er faldet med omkring 0,3 bar eller ca. 8%. Da faldet svarer til, hvad trykket har været sat op siden juli for at teste vores ledningsnet, anser vi ændringen for acceptabel.

Vores eget vandværk er koblet fra og sat i venteposition indtil vi kan afgørende, om det helt skal lukkes ned.

Sammenkobling af vandforsyningen

Generalforsamlingen besluttede, at vi fremover skal få leveret vand fra NK Vands ledningsnet ved Strandholm.

Dette arbejde vil starte nu, hvor de 2 ledningsnet ved Strandholm vil blive forbundet via en ca. 270 m. styret underboring (langs østsiden af Præstøvej).

Selve ledningerne forventes sammenkoblet 25/9. Arbejdet vil nødvendiggøre en afbrydelse af forsyningen til Strandholm og Præstøvej 150 og 159.

Senere kan der forventes urenheder i vandet hos mange forbrugere, når vandstrømmen i ledningsnettet ændres, og aflejringer i ledningerne derfor bliver løsnet.

Vi vil informere nærmere via hjemmesiden og  sms-varsling forud for de konkrete ændringer.

Vandværkets situation

I 2011 har vandværket været ramt af flere driftsforstyrrelser end vi er vant til. Mange af dem skyldes ledningsbrud og f.eks. fejl på SEAS ledningsnet, mens andre har haft forbindelse til arbejdet med vandværket og et forældet styresystem.

Som det er de fleste af forbrugerne bekendt, har vandværket i en lang årrække haft et fluorid-indhold i det færdigbehandlede vand, som ligger en smule over grænseværdien.

Efter krav fra kommunen har vi de sidste 2 år arbejdet på at bringe fluorid-indholdet under grænseværdien. Vores rådgivere forventer, det kan lykkes ved at ændre i indretningen og styringen af råvandsboringerne. Frem til nu er de 2 boringer blevet hævet, så de suger fra et højere vandlag og vandet hentes op fra boringerne over en længere periode. Rådgiverne kan imidlertid ikke give garantier for, hvor meget det forbedrer fluorid-tallet, og hvor længe effekten vil holde.

Der skal nu investeres ca. kr. 200.000 i et nyt tidssvarende styresystem til vandværket, for at faldet i flourid-indhold kan opnås og fastholdes. På vandværkets generalforsamling 4/6 blev det drøftet om vi skulle investere i værket eller søge samarbejde med et nabovandværk. Ved en vejledende afstemning på generalforsamlingen var der et større flertal for at investere i vores eget vandværk.

Før bestyrelsen kan beslutte at investere størstedelen af vandværkets opsparing i et nyt styresystem, skal vi se nogle vandprøver, som viser at fluorid-tallet er så langt under grænseværdien, at vi kan forvente det forbliver under grænsen i en længere periode. De analyser har vi endnu ikke opnået, og derfor kæmper vi i øjeblikket med et gammelt og nedslidt styresystem, som ikke giver mulighed for at overvåge vandværket, og f.eks. opdage et forøget vandforbrug fra et ledningsbrud, før værkets reserve af vand er brugt.