Nye vandmålere

Vi udskifter nu alle vandmålerne fordi hovedparten af vandværkets målere har en alder, hvor de må forventes snart ikke at kunne overholde kvalitetskravene.

Ved skiftet overgår vi til elektroniske målere, som kan fjernaflæses. Forbrugerne skal derfor ikke fremover aflæse og indberette måleren 31/12 – målerstand 1/1 henter bestyrelsen i løbet af januar måned. Vi anbefaler fortsat at alle følger med i deres målers visning for hurtigt at opdage en utæthed.

Der er ikke bevægelige dele i de nye målere. Derfor håber vi at undgå besværet med målere som bliver defekte på grund af tilstopning med kalk. Samtidig vil muligheden for fjernaflæsning gøre det nemmere at indkredse lækagen ved en pludselig stor stigning i det samlede forbrug.

De nye målere betales af vandværket, og værket har en tilstrækkelig opsparing til at dække udgiften.

PS. Udskiftning og modernisering af måleren ændrer ikke på, at forbrugeren fortsat er ansvarlig for måleren – herunder skal erstatte den, hvis den frostspringer. Hvis der er risiko for det, f.eks. på grund af vand i målerbrønden, skal den fortsat tømmes om vinteren jfr. vejledningen msbvand.dk/opl/lukke-for-vandmaleren/.

Sammenkobling gennemført

Idag 9/10 kl. 12.30 blev vores ledningsnet sammenkoblet med NK-Vands vandværk i Brøderup.

Den store tvivl har været om vandtrykket på Egemosevej og Sivet. Det ser ud til at det er faldet med omkring 0,3 bar eller ca. 8%. Da faldet svarer til, hvad trykket har været sat op siden juli for at teste vores ledningsnet, anser vi ændringen for acceptabel.

Vores eget vandværk er koblet fra og sat i venteposition indtil vi kan afgørende, om det helt skal lukkes ned.