Generalforsamling 2019

Afholdes 16. juni 2019 kl. 13.30 i Roholte Aktivitetshus.

Bemærk at det i år er om eftermiddagen.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Regnskab.
Regnskabet vil foreligge i papirudgave ved generalforsamlingen.

4) Indkomne forslag.
Ingen.

5) Valg til bestyrelse.

På valg er:
Kurt Solbjerg-Nielsen
Jan Schneider
Hugo Christensen
Suppleant, Frank Høj Jensen.

6) Valg af revisor.

7) Eventuelt.

Iflg. vedtægternes § 8 skal indkomne forslag afgives til bestyrelsen senest 30. april.
Der er ikke indkommet forslag.

Årsregnskab
Bestyrelsens beretning 2018-2019

 

Udgivet 9/1 2019. Dagsorden tilføjet 2/6 2019.

Generalforsamling 2017

blev afholdt 11/6 2017.

På generalforsamlingen blev Kurt Solbjerg, Jan Schneider og Hugo Christensen genvalgt til bestyrelsen.

Forslaget om vedtægtsændring blev vedtaget. Vedtægternes § 8, 3. afsnit lyder nu:

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved meddelelse på vandværkets hjemmeside og udsendelse af emails til registrerede email-adresser.

Dvs. at der fremover ikke vil blive indbudt til generalforsamlingen på papir til den enkelte andelshaver.
Fremover bliver indbydelsen udsendt på email og bekendtgjort på hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at meddele sin mail-adresse ved at skrive til vandværket på vand@msbvand.dk.